Om klubben > Vedtægter

Foreningens navn
MBS Hundeskole
Måløv Ballerup Skovlunde Hundeskole
Foreningens adresse
Birthe Arp-Hansen
Vadsbjerg 33

§ 1. Formål

 • I fællesskab at fremme forståelse for hundens behov for socialt samvær, mental stimulans, røgt og pleje.
 • På det sportslige, at dyrke agility på alle niveauer. (En undtagelse herfra er enhver form for tiltag, der kan fremme aggressivitet hos hunden).

§ 2. Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Generalforsamling afholdes årligt og inden udgangen af marts måned – første gang dog inden udgangen af marts 2014.
 • Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
 • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Inden generalforsamlingen mødes bestyrelsen for at tilrettelægge generalforsamlingen, og drøfte indkomne forslag.
 • Der skal føres referat, enten af en af generalforsamlingen, eller bestyrelsen valgt person.
 • Ved stemmelighed foretages omvalg

§ 3. Dagsorden

 • Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Formandens beretning, herunder godkendelse af beretning.
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  6. Kontingent.
  7. Rapport fra udvalgene.
  8. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
  9. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægterne.
   a. Formand (lige år)
   b. Kasserer (ulige år)
   c. Bestyrelsesmedlem (lige år)
   d. 2 suppleanter (for 1 år)
  10. Valg af revisor (ulige år) og suppleant (for 1 år)
  11. Eventuelt

§ 4. Bestyrelse

 • Tegningsretten har Formanden og Kassereren.
 • Oprettes en ungdomsafdeling skal den være repræsenteret i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen vælger en sekretær der fører referat, det kan være et af bestyrelsesmedlemmerne.
 • Beslutningsreferatet skal være tilgængeligt for medlemmerne efter bestyrelsens anvisninger.
 • Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder en af suppleanterne, er suppleanternes pladser ikke besat, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, dog skal mindst formand eller næstformand være til stede.
 • Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen medlemskontingent for næstfølgende år til godkendelse.
 • Bestyrelsen varetager foreningens interesser i alle forhold.
 • Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Ansvarlig over for bestyrelsen nedsættes de nødvendige udvalg.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis det besluttes på en generalforsamling, hvis det besluttes af bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning fra mindst 30 % af medlemmerne.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begærings modtagelse og med mindst 8 dages varsel.

§ 6. Afgørelser

 • På generalforsamlingen afgøres sager ved håndsoprækning og simpelt stemmeflertal.
 • Hvis én person ønsker det, skal afstemningen afholdes skriftligt.
 • Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen, eller af en ekstraordinær generalforsamling, og når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
 • Optagelse af lån kan kun vedtages af generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling, og kræver 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og man skal have været medlem min. 3 måneder før generalforsamlingen.
 • Blanke stemmer tæller som afgivne stemmer.
 • Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.
 • Foreningens aktiver og midler skal, ved opløsning af foreningen, overgå vederlagsfrit til en forening, der arbejder for hundens vel.

§ 7. Kontingent

 • Regnskabsåret løber fra 1.januar til 31. december.
 • Kontingentet betales 1 år forud.
 • Forfaldsdag: 1. februar – første gang 1. februar 2014.
 • Medlemmer, der ikke har betalt kontingent betragtes som udmeldt af foreningen.
 • Kontingent for aktive medlemmer fastsættes med et grundkontingent samt træningsgebyr. Grundkontingentet er medlemskabet, derudover betales træningsgebyr pr hund pr hold.
 • Familiemedlemmer: ½ grundkontingent, der betales fuldt træningsgebyr pr hund pr hold.
 • Ved familiemedlem menes: Hustru, mand, barn eller samlever.
 • Støttemedlemmer/passive medlemmer (deltager ikke i træningen).
 • Ændrer et aktivt medlem status til støttemedlem, vil overgang som aktivt medlem igen give plads først på en eventuel venteliste.
 • Kontingentet indbetales på en bankkonto, der administreres af kassereren

§ 8. Medlemsbetingelser

 • Foreningen er ikke ansvarlig for uheld af enhver art opstået under træning, ved arrangementer eller anden aktivitet i eller uden for foreningens regi.
 • Hunden skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
 • Hunden skal have en udvidet ansvarsforsikring.

20. marts 2015

Formand

Karsten Bruun
Birkevej 16
3500 Værløse
Kasserer
Ida Bonnen
Bestyrelsesmedlem
Lillian Maischnack
1. suppleant
Hanne Hjort
2. suppleant
Birgit Christoffersen